Novinky

Kategorie: Kdo jsme
Zveřejněno: neděle 4. září 2016 17:45
Napsal Marta Stoklasová

 

Mateřská škola SEDMIKRÁSKA, Horní Ves 71, 393 01 Pelhřimov je právním subjektem, jehož zřizovatelem je obec Horní Ves.

Jedná se o malou mateřskou školu s kapacitou 35 dětí. V budově školy se nachází dvě třídy, ložnice, ředitelna, šatny dětí, sociální zařízení a kuchyně. V přízemí se nachází třída mladších dětí - Sluníčka. V současné době ji navštěvuje 13 dětí ve věku od 2 let do 4 let. Děti zde mají vhodné zázemí pro postupnou adaptaci na pobyt mimo rodinu a začleňování do kolektivu dětí. V patře se nachází třída starších dětí - Kytiček, kterou navštěvuje 16 dětí ve věku od 2 let do 6 let. Třída je přizpůsobena vzdělávání dětí s povinnou předškolní docházkou. Materiální vybavení i organizace třídy odpovídají potřebám dětí (vhodné hračky, tematické koutky).

Využíváme blízkosti přírody k vycházkám, pozorování změn během roku, přenášení výuky do přírody. Při seznamování s okolním světem se snažíme aktivovat všechny smysly, experimentovat, využívat metodu prožitkového učení.

Vedeme děti k samostatnosti, touze po objevování nových věcí a budování přátelských vazeb. Učíme děti spolupráci, toleranci i schopnosti vyjádřit vlastní názor. Podporujeme blízkou spolupráci rodiny a mateřské školy, pořádáme různé akce, tvořivé dílny, setkávání při příležitosti oslav svátků či tradic. Snažíme se vytvořit dětem klidné prostředí plné pohody, kde se děti cítí bezpečně a mohou se rozvíjet po všech stránkách.

V rámci zpestření pravidelného režimu školy pořádáme různé výlety, projektové dny nebo různá vystoupení. Děti se účastní pravidelných oslav v obci (vánoční posezení, Den matek, vítání občánků).

Mateřská škola je zařízení s celodenním provozem od 6:00h do 16:30h.

Dětem se v současné době věnují  3 pedagogické pracovnice – ředitelka, 2 učitelky . O provoz a stravování se stará paní kuchařka a školnice.

Režim dne v mateřské škole:

 

6.00 – 7.00

příchod dětí do mateřské školy do třídy Sluníček, spontánní hry

7.00

děti ze třídy Kytiček odchází do své třídy

7.00 8.30

individuální, skupinová práce, kooperativní hry

komunitní kruh s přivítáním

výchovně vzdělávací činnosti v rámci integrovaných bloků

8.30 – 9.00

hygiena

příprava na přesnídávku

přesnídávka

9.00 – 9.30

spontánní hry

výchovně vzdělávací činnost v rámci integrovaných bloků

9.30 – 11.15

hygiena, příprava na pobyt venku

pobyt venku

hygiena před obědem

11.15 – 12.00

oběd, čištění zubů, hygiena

odchod dětí s polodenní docházkou

příprava na odpolední odpočinek

12.00 – 14.00

odpolední odpočinek

klidové, relaxační činnosti

14.00 – 14.30

probouzení dětí, oblékání, hygiena

svačina

14.30 – 16.30

spontánní hry, výchovně vzdělávací činnosti, odchod dětí

 

 

Identifikační údaje o mateřské škole:

Mateřská škola SEDMIKRÁSKA Horní Ves

Horní Ves 71, 393 01 Pelhřimov

IČ: 71002171

Tel.: 565 381 027

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

webové stránky: www.sedmikraskahornives.cz

Zřizovatel: obec Horní Ves 

Ředitelka mateřské školy: Mgr. Marta Stoklasová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kategorie: Kdo jsme
Zveřejněno: pátek 30. září 2016 7:25
Napsal Marta Stoklasová

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekty a financování

Kategorie: Kdo jsme
Zveřejněno: středa 21. srpen 2019 11:39
Napsal Marta Stoklasová

  Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše škola realizátorem projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014115 s názvem "Rozvoj MŠ Sedmikráska II.", který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na podporu rovného přístupu ke kvalitním programům školního rozvoje, k primárnímu vzdělávání a rovněž možnostem formálního a neformálního vzdělávání.

Celková výše podpory činí 219 352 Kč.

 

 

 

 

 

Mateřská škola Sedmikráska se zapojila do projektu "Celé Česko čte dětem". Tento projekt realizujeme ve třídách hlavně společným čtením. Založili jsme si také průkazku do místní knihovny a pravidelně si zde půjčujeme knihy, které děti zaujmou. Plánujeme také návštěvy dalších knihoven (Horní Cerekev, Pelhřimov), odbornou přednášku pro rodiče (vhodný výběr knih pro děti předškolního věku) a ve spolupráci s rodiči také vytvoření vlastní pohádkové knihy.

 

 V letošním školním roce jsme se opět zapojili do "Soutěže s panem Popelou". Prosíme rodiče o pomoc při sběru papíru. Za získané odměny pořizujeme např. knihy nebo hračky pro děti.

 

 

 

Projekt si klade za cíl vzbudit v dětech zájem o aktivní sportování, vede je k týmové spolupráci a přináší radost z plnění úkolů jak individuálních, tak skupinových.

Budeme se snažit, aby plnění jednotlivých úkolů přinášelo dětem potěšení a radost z pohybu, naučilo je překonávat překážky a rozvíjelo jejich samostatnost při dalším zdokonalování pohybových dovedností.

 

 

INTEGRAČNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY MEDVÍDEK NIVEA

Program vychází z aktuálních požadavků na předškolní vzdělávání, je založen na současných vědeckých poznatcích o vývoji dítěte, respektuje jeho potřeby i zájmy. Byl vytvořen plně v souladu s koncepcí závazného kurikulárního dokumentu pro předškolní vzdělávání a Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Každý rok je aktualizován dle stávajících požadavků na předškolní výchovu. Podporuje u předškolních dětí individuální rozvojové možnosti a pomocí her a smysluplně navozených tvořivých činností přirozeně ovlivňuje jejich vztah k poznávání a učení. 

 Děti obdržely školní i domácí pracovní sešity, které obohatí předškolní přípravu.

 

Ochrana osobních údajů - GDPR

Kategorie: Kdo jsme
Zveřejněno: neděle 4. září 2016 21:23
Napsal Marta Stoklasová

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ ŽÁKŮ, ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ A TŘETÍCH OSOB

 

Mateřská škola Sedmikráska, příspěvková organizace, se sídlem Horní Ves 71, 393 01 Pelhřimov (dále jen „škola“) je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je obec Horní Ves. Hlavní činností organizace je zajištění předškolního vzdělávání svých žáků ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona.

Je nezbytné, aby organizace v rámci své činnosti zpracovávala osobní údaje dětí a žáků a jejich zákonných zástupců, případně dalších osob. Osobní údaje organizace chrání ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále jen „GDPR“). Cílem tohoto dokumentu je seznámit subjekty (žáky, zákonné zástupce a třetí osoby) se zpracováním osobních údajů organizací a informovat o právech, které mohou subjekty osobních údajů uplatnit.

Zásady nakládání s osobními údaji subjektů budou průběžně aktualizovány a doplňovány v souladu s aktuálním účelem zpracování.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů byl jmenován dobrovolný svazek obcí Nová Lípa, kontaktní osobou je Ing. Jana Houšková, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

1.    OBECNĚ K NAŘÍZENÍ GDPR

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation) je uceleným souborem pravidel na ochranu dat v EU. Škola je povinna se tímto nařízením řídit. Cílem je hájit práva žáků, jejich zákonných zástupců a zaměstnanců proti neoprávněnému zacházení s jejich osobními údaji, dát jim větší kontrolu nad tím, co se s jejich osobními údaji děje.  

 

Obecné zásady a právní důvody zpracování

Při práci s osobními údaji se všichni zaměstnanci školy řídí těmito obecnými zásadami: zásada zákonnosti, korektnosti, transparentnosti, účelového omezení, minimalizace údajů, přesnosti, omezení uložení, integritou, důvěrností a odpovědností správce.

 

zásada zákonnosti

Zpracování osobních údajů na základě právního předpisu (zejména § 28 školského zákona).

Zpracování osobních údajů na základě informovaného souhlasu.

zásada korektnosti

Správné a společensky bezvadné použití osobních údajů.

zásada transparentnosti

 

Všechny informace o ochraně osobních údajů určené subjektu údajů (žák, zákonný zástupce, zaměstnanec) byly stručné, snadno přístupné a srozumitelné, podávané za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků.

zásada účelového omezení

Shromažďování osobních údajů jen za jasně stanoveným účelem.

zásada minimalizace údajů

Nikdy se nezpracovává více údajů, než je pro daný účel nezbytně nutné.

zásada přesnosti

Zpracovávané osobní údaje musí být přesné – tj. takové, jaké je subjekt sdělil, nikoli nutně pravdivé, ačkoli se o to škola bude snažit.

zásada omezení uložení

Osobní údaje jsou uloženy jen po dobu nezbytně nutnou.

zásady integrity a důvěrnosti

 

Náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

odpovědnost správce (školy)

Škola zavede vhodná technická a organizační opatření, aby zajistila a byla schopna doložit, že zpracování je prováděno v souladu s nařízením EU.

 

Osobní údaje se mohou ve škole zpracovávat pouze v souladu s GDPR, nejčastěji na základě plnění právní povinnosti, ve veřejném zájmu nebo na základě souhlasu subjektu údajů (žák, zákonný zástupce žáka, třetí osoba). Souhlas subjektu údajů (žák, zákonný zástupce žáka, třetí osoba) musí být informovaný, konkrétní a písemný.

Ředitelka školy důsledně zakazuje předávání osobních údajů žáků třetím osobám soukromého práva (nabídky pomůcek, knih, aktivit pro žáky). Obdobně se postupuje i u osobních údajů zaměstnanců školy.

 

2.    JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŠKOLA ZPRACOVÁVÁ?

Organizace zpracovává pouze takové údaje, které potřebuje pro účely své činnosti, a to z titulu plnění právní povinnosti, či ve veřejném zájmu. Některé osobní údaje zpracovává organizace na základě souhlasu, který je udělen zákonným zástupcem žáka. 

Se souhlasem zákonných zástupců žáka jsou zpracovávány zejména osobní údaje nejen samotného žáka, ale okrajově také osobní údaje zákonných zástupců žáka, případně dalších osob v případě zmocnění pro vyzvednutí žáka z MŠ, ZŠ.

 

Organizace sbírá zejména tyto osobní údaje:

Identifikační údaje - osobní údaje zpracovávané za účelem jednoznačné a nezaměnitelné identifikace žáka a jeho zákonných zástupců (případně dalších osob. Jedná se o jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, adresu trvalého pobytu, podpis zákonných zástupců. 

Kontaktní údaje - Jedná se zejména o kontaktní adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu a další obdobné informace.

Údaje o vzdělání žáka — jedná se o osobní údaje o průběhu vzdělávání, činnosti dítěte, jeho tvorbě, výsledcích.

Údaje o komunikaci mezi zákonnými zástupci žáka a organizací — údaje zpracovávané za účelem ulehčení plnění požadavků na organizaci ze strany zákonných zástupců a dále pro unesení důkazního břemene v případě soudního řízení. Jedná se zejména o listovní a e-mailovou korespondenci, která obsahuje osobní údaje, a to zejména osobní údaje identifikační. 

Profilové údaje – osobní údaje zpracovávané za účelem splnění zákonných povinností a komunikací s pedagogicko-psychologickými poradnami. Mezi profilové údaje patří například základní fyzické charakteristiky (př. věk, výška, váha), sociálně-demografické charakteristiky (př. rodinný stav, počet dětí), ale i behaviorální, znalostní, dovednostní a psychosociální charakteristiky dítěte.

Údaje o zdravotním stavu — Mezi údaje o zdravotním stavu se řadí zejména údaje o očkování, zdravotních omezeních, akutních i chronických chorobách, alergiích, úrazech, psychologických diagnózách.

 

3.    Z JAKÝCH ZDROJŮ MÁ ŠKOLA OSOBNÍ ÚDAJE?

Osobní údaje, které škola zpracovává, získává převážně od zákonných zástupců dítěte, a to zejména při přijímacím řízení dítěte do ZŠ a MŠ a následně i v průběhu jeho vzdělávání. Důležitým zdrojem je i vlastní pozorování dítěte ze strany zaměstnanců školy. V neposlední řadě údaje může škola získat od zdravotnických zařízení a pedagogicko-psychologických poraden. 

 

4.    JSTE POVINNI ŠKOLE OSOBNÍ ÚDAJE PŘEDÁVAT?

Většinu osobních údajů dítěte / žáka je zákonný zástupce povinen zařízení předat již v průběhu přijímacího řízení, neboť organizace by bez těchto údajů nebyla schopná zajistit plnění právní povinností, kterými je například zajištění zdraví dětí / žáků, vedení zákonem uložené povinnosti vedení dokumentace a evidence žáků, či plnění cílů předškolního a základního vzdělávání uložených zákonem č. 561/2004 Sb., školským zákonem. Škola nezpracovává osobní údaje, které nepotřebuje přímo či nepřímo k plnění svých zákonem stanovených povinností.

 

5.    NA ZÁKLADĚ JAKÉHO TITULU ZPRACOVÁVÁ ŠKOLA OSOBNÍ ÚDAJE?

Nařízení GDPR stanoví kromě povinnosti zpracovávat pouze účelné informace povinnost zpracovávat tyto informace na základě právního titulu, kterým je buď souhlas, nebo plnění smlouvy, plnění právní povinnosti, plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, či ochrany oprávněného zájmu organizace.

Osobní údaje se mohou ve škole zpracovávat pouze na základě právního předpisu nebo na základě souhlasu žáků, zákonných zástupců žáků.

 

Osobní údaje zpracovávané na základě školského zákona jsou následující:

-         údaje uvedené ve školní matrice,

-         doklady o přijímání dětí, žáků, studentů a uchazečů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování,

-         třídní kniha,

-         záznamy z pedagogických rad,

-         kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů, popřípadě lékařské posudky.

 

Osobní údaje zpracovávané podle zvláštních zákonů jsou:

-         podněty pro jednání OSPOD, přestupkové komise,

-         podklady žáků pro vyšetření v PPP,

-         hlášení trestných činů, neomluvená absence,

-         údaje o zdravotní způsobilosti dítěte nebo žáka na zotavovacích akcí školy

 

Osobní údaje zpracovávané pro plnění úkolu ve veřejném zájmu:

-         seznam žáků a jejich značek u skříněk v šatně,

-         seznamy zákonných zástupců pro spolek – Sdružení rodičů,

-         jména osob, které budou odvádět dítě z mateřské školy, školní družiny,

-         kontakt na zákonné zástupce (není shodný s adresou dítěte),

-         seznam dětí umístěný na dveřích třídy, v případě že je třeba je přeřadit z mimořádných důvodů do jiné třídy,

-         zveřejnění výtvarných a obdobných děl žáků na výstavách a přehlídkách.

 

Osobní údaje zpracovávané na základě informovaného souhlasu jsou:

-         potvrzení o bezinfekčnosti,

-         seznamy žáků na mimoškolních akcích a zahraničních zájezdech,

-         fotografie za účelem propagace či zvýšení zájmu žáků o studium na dané škole

 

Pokud bude ve škole využíván kamerový systém, ředitel školy přijme směrnici pro provozování kamerového systému, která bude přístupná rovněž veřejnosti. Na přítomnost kamer ve škole budou žáci, zaměstnanci i zákonní zástupci předem upozorněni vhodnou formou (informativní cedulky v budově). Kamery budou využívány pouze za účelem ochrany majetku a zvýšení bezpečnosti (oprávněný zájem školy).

 

6.    ZA JAKÝM ÚČELEM ZPRACOVÁVÁ ŠKOLA OSOBNÍ ÚDAJE?

Účely zpracování osobních údajů a právní tituly pro zpracování osobních údajů ve škole jsou následující:

 

Zajištění řádného průběhu přijímacího řízení - v rámci přijímacího řízení poskytují zákonní zástupci řadu informace o dítěti i jich samotných, aby bylo možné rozhodnout o přihlášce k předškolnímu nebo základnímu vzdělávání a u přijatých dětí vést povinnou evidenci a využít je k plnění cílů předškolního nebo základního vzdělávání. Sběr a evidenci údajů vyžaduje zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon a řízení probíhá dle zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu. Při rozhodování o přijetí dítěte se posuzují sdělené informace na základě předem známých kritérií, z titulu plnění právní povinnosti.

 

Zajištění předškolního a základního vzdělávání pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - škola na základě zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona zajišťuje předškolní a základní vzdělávání svých žáků. Za tímto účelem zpracovává specifické profilové údaje a údaje o zdravotním stavu, získává doplňující informace jak od zákonných zástupců, tak od zdravotnických zařízení, z titulu plnění právní povinnosti.

 Odvolání proti ne/přijetí dítěte k předškolnímu nebo základnímu vzdělávání — škola na základě zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, přijímá odvolání proti ne/přijetí dítěte k předškolnímu nebo základnímu vzdělávání a zasílá jej k rozhodnutí KÚ, a to na z titulu plnění právní povinnosti.

Poskytování stravování — škola na základě zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a vyhlášky a školním stravování zajišťuje stravování v objektu školy. Za tímto účelem sbírá a zpracovává informace o zdravotních omezeních relevantních pro přípravu a podávání jídel, a to z titulu oprávněného zájmu.

Plnění evidenčních povinností školy — ze školského zákona je škola povinna vést rozsáhlou evidenci zahrnující osobní údaje dětí i zákonných zástupců. Je povinna vést matriku, doklady o přijímání dětí ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování, vzdělávací programy, třídní knihu, záznamy z pedagogických porad, knihu úrazů a záznamy o úrazech dětí, popřípadě lékařské posudky, tedy z titulu plnění právní povinnosti.

 

Plnění cílů předškolního a základního vzdělávání ZŠ — školský zákon stanoví řadu cílů vzdělávání, které je škola povinna naplňovat. K tomu je nezbytné zpracovávat jak údaje získané od zákonných zástupců dítěte a zdravotnických zařízení při přijímacím řízení, tak zejména informace z průběhu vzdělávání pocházející z pozorování dítěte, organizace tak činí z titulu plnění právní povinnosti.

 

Komunikace se zákonnými zástupci — škola komunikuje se zákonnými zástupci o všech věcech týkajících se vzdělávání dítěte, zdravotní situace, průběhu vzdělávání, vzdělávacích programech i akcích školy. Bez této komunikace by nebylo možné plnit cíl předškolního a základního vzdělávání. Nejedná se o marketingovou komunikaci, nebo komunikaci k jinému účelu, než k plnění cílů předškolního a základního vzdělávání. Děje se tak na základě právního titulu oprávněného zájmu.

 

Poskytování informací státním institucím — škola je ze zákona povinna poskytnout na vyžádání nebo, je-li to nezbytné, z vlastního podnětu informace státním institucím. Činí tak na základě titulu plnění právní povinnosti.

 

Organizace a zajišťování vzdělávacích programů a akcí školy — Z titulu plnění oprávněného zájmu, případně na základě souhlasu, organizuje škola různé vzdělávací programy a akce, které zaštiťuje přímo škola, nebo jiný subjekt. Některé z nich nelze provádět bez zpracování osobních údajů dětí nebo zákonných zástupců. U některých akcí, kde není provozovatelem přímo škola, je správcem osobních údajů provozovatel dané služby, který je odpovědný za poučení zákonných zástupců, případně sběr příslušných souhlasů.

 

Publikace fotografií dítěte na webových stránkách nebo nástěnce školy za účelem prezentace školy a jejích aktivit veřejnosti — škola na základě souhlasu zákonných zástupců dítěte umisťuje na své stránky fotografie z vybraných akcí a aktivit školy, aby prezentovala své činnosti. Fotografie jsou většinou hromadné a nejsou opatřeny identifikací vyfocených osob. 

 

7.    JAK DLOUHO UCHOVÁVÁ ŠKOLA OSOBNÍ ÚDAJE?

Škola osobní údaje týkající se dítěte uchovává na základě povinnosti stanovené v § 28 školského zákona a podle zákona o archivnictví. A to nejen v průběhu vzdělávání dítěte, ale i po jeho skončení v zákonných lhůtách. Pro každý druh dokumentace je stanovena zvláštní lhůta dle skartačního řádu. Všechny tyto lhůty jsou blíže definovány v záznamech o zpracování, které má organizace povinnost vést a do kterých můžete nahlédnout v sídle organizace.

 

8.    KOMU OSOBNÍ ÚDAJE MŮŽE ŠKOLA PŘEDÁVAT?

K předávání osobních údajů dochází pouze v případech, kdy to vyžaduje zákon. Příjemcem údajů mohou být i společnosti, které školu pověří určitou činností, pro jejíž výkon je zpracování osobních údajů nutné (např. pořadatelé jednotlivých vzdělávacích aktivit žáků). Příjemcem údajů na internetových stránkách ZŠ je veřejnost.

Ředitel školy důsledně zakazuje předávání osobních údajů žáků třetím osobám soukromého práva (nabídky pomůcek, knih, aktivit pro žáky). Obdobně se postupuje i u osobních údajů zaměstnanců školy.

 

9.    JAK JSOU MÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZABEZPEČENY?

Škola má vytvořený systém pro zabezpečení ochrany osobních údajů:

-         uložení dokumentů podle spisového a skartačního řádu,

-         nově vytvořena funkce pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer), který provádí nezávislou kontrolní funkci ochrany osobních údajů ve škole,

-         osobní odpovědnost osob, které vedou školní matriku,

-         shromažďování pouze nezbytných osobních údajů (například seznam žáků bez rodných čísel),

-         skartování již nepotřebných údajů,

-         zachování mlčenlivosti o údajích, 

-         neposkytování údajů osobám mimo výchovně vzdělávací proces,

-         školní řád obsahuje pravidla o ochraně osobnosti ve škole,

-         ochrana osobních údajů při práci s IT technikou.

 

10.JAKÁ PRÁVA MOHU V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ UPLATNIT?

V souladu s ustanovením článku 12 – 22 nařízení GDPR mohou subjekty uplatnit svá práva. Jednotlivá práva žáků a zákonných zástupců se uplatňují písemnou žádostí adresovanou organizaci, na kterou je organizace povinna zareagovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od doručení žádosti. Ve výjimečných případech je organizace oprávněna lhůtu pro vyřízení žádost prodloužit nejvýše o dva měsíce. V souladu s uvedenými ustanoveními máte právo uplatnit tato práva:

Právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 nařízení GDPR): Žáci a jejich zákonní zástupci mohou požadovat informace o tom, jaké údaje o nich organizace zpracovává.

Právo na opravu osobních údajů (čl. 16 nařízení GDPR): Žáci a jejich zákonní zástupci mají právo požádat o opravu neúplných či nesprávných osobních údajů, které se jich týkají. Tím není dotčena povinnost zaměstnanců hlásit zaměstnavateli změny týkající se jejich osobních údajů a uvádět zaměstnavateli správné a úplné osobní údaje potřebné k realizaci práv a povinností z pracovní smlouvy

Právo na výmaz osobních údajů (čl. 17 nařízení GDPR): V případě, že má žák nebo jeho zákonný zástupce za to, že zpracování osobních údajů týkajících se jeho osoby není oprávněné, může požádat o jejich výmaz osobních údajů, které jsou dle jeho názoru zpracovávány v rozporu s nařízením GDPR.

Právo na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 a 19 nařízení GDPR): Pokud má žák nebo jeho zákonný zástupce za to, že by mělo dojít k omezení zpracování jeho osobních údajů, zejm. z důvodu, že zpracování těchto osobních údajů probíhá ze strany organizace v rozporu se zákonem.

Právo na přenositelnost osobních údajů (čl. 20 nařízení GDPR): Osobní údaje žáků a jejich zákonných zástupců zpracovávané automatizovaně na základě jejich souhlasu či na základě právního titulu plnění smlouvy mohou být na žádost zaměstnance přeneseny jinému správci. K takové situace zatím ve škole nedochází.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů (čl. 21 nařízení GDPR): V případech zpracování osobních údajů žáků a jejich zákonných zástupců na základě právního titulu oprávněného zájmu mají žáci a jejich zákonní zástupci právo vznést námitku proti zpracování. V takovém případě organizace provede balanční test, ve kterém porovná protichůdné zájmy, a vznesenou námitku vyhodnotí. 

 

S uplatněním všech svých práv se můžete obracet přímo na organizaci, a to buď písemně do sídla organizace, nebo prostřednictvím e-mailové adresy Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Obracet se můžete rovněž na osobu pověřence, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny v úvodním ustanovení tohoto dokumentu.

Pokud máte za to, že dochází ke zpracování osobních údajů v rozporu s nařízením GDPR, můžete podat stížnost u dozorového úřadu, přičemž není omezeno ani vaše právo na soudní ochranu. Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů, IČO: 70837627, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Tyto podmínky jsou účinné ke dni 25. 5. 2018.

 

Mgr. Marta Stoklasová, ředitelka školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

                                                                                                          

 

Mohlo by Vás zajímat

Kategorie: Kdo jsme
Zveřejněno: pondělí 30. březen 2020 11:32
Napsal Marta Stoklasová

PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA

Podkategorie